So zreli za milostni strel?

kd-balkanPred več kot dese­timi leti je neka­tere upra­vljavce slo­ven­skih vza­je­mnih skla­dov zajela bal­kan­ska evfo­rija. Začetki so bili tudi za nji­hove vla­ga­te­lje obe­tavni. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Pomanjkljiv register žičniških naprav

Ministrstvo za infra­struk­turo (MZI) je po zakonu dol­žno voditi javni regi­ster žič­ni­ških naprav (gon­dole, vzpe­njače, sede­žnice in vleč­nice) z nji­ho­vimi teh­nič­nimi in var­no­stnimi podatki, saj je pri­stojno tudi za nad­zor var­no­sti nji­ho­vih upo­rab­ni­kov (smu­čar­jev). Ko sem se decem­bra 2017, po dogodku na Krvavcu,  o tem poza­ni­mal, sem ugo­to­vil, da tega regi­stra na spletu ni. Na MZI sem vlo­žil pro­šnjo po zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kakšen je dober zavarovalni agent?

Vsaka stvar se enkrat zgodi prvič, tudi prvo skle­pa­nje oseb­nega zava­ro­va­nja. Morda smo si na kre­dit kupili prvo sta­no­va­nje ali pa dobili nara­ščaj, se ob tem zave­dli star­še­vske odgo­vor­no­sti in ugo­to­vili, da potre­bu­jemo življenj­sko zava­ro­va­nje. Kako se pri­pra­vimo na obisk zasto­pnika in kako se pre­pri­čamo, da nam bo nekdo, ki ga prvič vidimo, lahko sve­to­val po naših potre­bah? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Denar in ljubezen — kamen spotike?

Slovensko lepo­slovje iz pol­pre­te­kle zgo­do­vine vse­buje mnogo zgodb o lju­be­znih, ki so bile obso­jene na neu­speh zaradi sta­tu­snih raz­lik. Če se je grun­tar­ski fant zagle­dal v baj­tar­sko dekle ali obra­tno, sko­rajda ni moglo priti do sreč­nega konca. Danes morda zveni surovo, toda nek­daj je veljalo nasle­dnje: poroka je bila pre­te­žno poslovna tran­sak­cija; zaže­le­nost neve­ste je bila premo soraz­merna vre­dno­sti njene dote; sku­pno gospo­dinj­stvo (v kate­rem so pogo­sto živele tri gene­ra­cije) je bila eko­nom­ska in prak­tična nuja; otroci so bili delovna sila in pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Polemika pravnikov o kreditih v CHF

Pravna praksaO pro­ble­ma­tiki kre­di­tov v švi­car­skih kre­di­tih že dalj časa poteka živahna pole­mika v pravni stroki, v glav­nem na stra­neh revije Pravna pra­ksa (PP). Niti slu­čajno namreč med prav­niki ni soglasja o tem, kateri pred­pisi naj bi bili kršeni in kakšne bi morale biti posle­dice (bra­lec, ki pre­bere samo uvod v zakon, ki ga je v par­la­ment vlo­žilo Združenje Frank, bi namreč ute­gnil napačno skle­pati, da je mne­nje nek­da­njih ustav­nih sodni­kov pre­vla­du­joče). Tule so nave­deni pogla­vi­tni članki iz pole­mike: Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke, mediji | Značka | Komentiraj

Javno objavljen zakon Združenja Frank

Zakon EPAKončno je v jav­nost pri­šlo bese­dilo v par­la­ment vlo­že­nega pre­dloga zakona o kon­ver­ziji kre­di­tov v švi­car­skih fran­kih, ki ga je pri­pra­vilo Združenje Frank. Razdelek Ocena sta­nja v uvodu bese­dila je dokaj ten­den­ci­o­zen, zani­mive pa so pri­loge na koncu doku­menta.
Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj

Drobni tisk — nebodigatreba

Slovenci imamo veliko lastnine, ki potre­buje zava­ro­va­nje: okoli 845 tisoč sta­no­vanj, preko mili­jon oseb­nih vozil. Ustrezno pre­mo­ženj­sko zava­ro­va­nje je tisto, kar nam bo olaj­šalo finančni polo­žaj, če pride do poško­do­va­nja ali izgube naše lastnine. Pri skle­ni­tvi nam poma­gajo zava­ro­valni zasto­pniki, ki jih naj­demo v zava­ro­val­ni­cah, spe­ci­a­li­zi­ra­nih zasto­pni­ških druž­bah in v novej­šem času tudi v ban­kah. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Gibanje tečaja CHF od 2003 do 2018

Tečaj švicarskega franka

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Mislite ali veste?

chf»Če bi rav­nala s pov­prečno skrb­no­stjo dobrega stro­kov­njaka, bi toženka (banka, op.p.) morala in mogla vedeti in tudi je vedela, da bo po skle­ni­tvi pogodbe pri­šlo do kre­pi­tve CHF v raz­merju do EUR.« Za moj okus je to naj­mar­kan­tnejši slo­ven­ski sta­vek leta 2017. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke, psihologija | Značka , , , | 15 Komentarji

Ugodne enodnevne smučarske karte čez mejo 2017/2018

Skipass TravelNa bli­žnjih smu­či­ščih v Avstriji in Italiji se da na dolo­čene dneve smu­čati ceneje. Cenejše vozov­nice je mogoče kupiti samo na dolo­če­nih mestih in naj­več 7 dni vna­prej. Na neka­tere dneve so do nakupa upra­vi­čeni samo ime­tniki kon­kre­tne kar­tice ugo­dno­sti (glej pove­zave v spo­dnji tabeli).

Preberi več »

Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x